Kullanıcı Sözleşmesi

Ev Arkadaşı Yolda Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden, eklerden ( EK-1 Gizlilik Politikası) ve açıklamalardan (?Portal? dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin yapılan bilcümle açıklama) oluşan işbu Ev Arkadaşı Yolda Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle hepsi birlikte ?Sözleşme? olarak anılacaktır), Ev Arkadaşı Yolda ile bu ?Portal?a üye olan ?Kullanıcı? arasında, ?Kullanıcı?nın ?Portal?a üye olması amacıyla ?Üye?nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Kullanıcı, Portal?a üye olarak, Sözleşme'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
2. Tanımlar

  1. ?Ev Arkadaşı Yolda? H VE A TEMİZLİK TADİLAT VE BAKIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ?ni,
  2. "Üye": Ev Arkadaşı Yolda Portal?ına üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri,
  3. "Kullanıcı": Portal?a çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişiyi,
  4. "Portal": www.evarkadasiyolda.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan internet sitesini,
  5. "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı": Üye?nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üye"likle ilgili konularda "Ev Arkadaşı Yolda"ya talepte bulunduğu, "Üye"lik bilgilerini güncelleyip sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği yalnızca kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" veya buna alternatif olarak kullandığı www.facebook.com, www.google.com veya www.linkedin.com adresinde kayıtlı hesabı ile "Portal" üzerinden erişilen "Üye"ye özel internet sayfasını,
  6. "İlan Programları": "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından "Portal" içinde, "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Sayfası"nda teknik özellikleri, "Portal" içinde bulunacağı konum, açıklama gibi detaylı bilgilerin bulunduğu ve bilgilerden "Üye"ye seçim şansı tanınarak Üye?nin kendi tercihleri doğrultusunda kişiselleştirebileceği "Portal" da yer alacak ilanları,
  7. ?Ev Arkadaşı Yolda Hizmetleri ?(Kısaca "Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından ortaya konulan uygulamalardır. "Ev Arkadaşı Yolda", "Portal" içerisinde ortaya konulan uygulamalar üzerinde "Üye"lerin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman "Hizmet"lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"lerin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından ilgili "Hizmet"in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu internet sayfasından "Üye"lere duyurulur.
  8. ?İçerik?:?Portal?da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.
  9. " Ev Arkadaşı Yolda Arayüzü": Başta "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı"lar tarafından görüntülenebilmesi ve "Ev Arkadaşı Yolda Veritabanı"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı"lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "Ev Arkadaşı Yolda"ya ait olan tasarımlar içerisinde ?Portal? üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfalarını,
  10. "Ev Arkadaşı Yolda Veritabanı": ?Portal? dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "Ev Arkadaşı Yolda"ya ait olan, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanını ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu sözleşmenin konusu, "Portal"da sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. İşbu sözleşmenin kapsamı işbu sözleşme ve ekleri ile "Portal" içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. "Kullanıcı", işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4. Üyelik ve "Hizmet" Kullanımı Şartları
4.1.
Üyelik "Portal"ın ilgili bölümünden ?Üye? olmak isteyen ?Kullanıcı? tarafından "Portal"a üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması, üyelik formunda yararlanılmak istenilen hizmet eğer ücretli bir hizmet ise ücretin ödenmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2.
"Portal"a üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular veya yukarıda belirtildiği gibi "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği askıya alınmış; üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular "Portal" kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi ?Üyeliğin? doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.
4.3.
"Ev Arkadaşı Yolda" her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya sözleşmeyi feshetmeden "Üye"nin üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları tamamen işbu sözleşmeye aykırılık, "Portal"da belirtilen kurallara aykırılık, "Üye"nin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun "Ev Arkadaşı Yolda" bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından tespit edilmesi veya "Ev Arkadaşı Yolda" nın ticari kararları veya "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından ortaya çıkan durumun hukuki bir risk oluşturduğunun değerlendirilmesi doğrultusunda "Ev Arkadaşı Yolda" nın kendi iradesi ile verilecektir.
5. Hak ve Yükümlülükler
5.1. ?Üye"nin Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1.
"Üye", üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Portal" hizmetlerinden faydalanırken ve "Portal"daki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, "Portal"ın ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.
5.1.2.
"Üye", "Ev Arkadaşı Yolda" nın yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. Bunun haricinde ?Üye?nin ?Portal? üzerinde verdiği ilanlarla ilgili olarak üçüncü kişilerin haklarını ihlal ettiği iddiasının, hakkı ihlal edilen taraflarca "Ev Arkadaşı Yolda"ya beyan edilerek yargı yoluna başvurulacağının bildirilmesi veya üyeler arasındaki uyuşmazlıklarda taraflardan birinin yargı yoluna başvurmak istediğinin "Ev Arkadaşı Yolda"ya bildirilmesi halinde "Ev Arkadaşı Yolda" ?Üye?nin kendisine bildirdiği ad, soyad, kişisel ve iletişim bilgilerini karşı tarafa verebilir.
5.1.3.
"Üye"lerin, "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen "Üye"lerin sorumluluğundadır. "Üye"ler, "kullanıcı adı" ve "şifre"nin veya buna alternatif olarak kullandığı www.facebook.com, www.google.com veya www.linkedin.com adresinde kayıtlı hesabın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ?Üye"lerin, "Ev Arkadaşı Yolda" nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.
5.1.4.
"Üye"ler "Portal" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin "Portal" üzerinde yayınlanmasının mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedirler. "Ev Arkadaşı Yolda", "Üye"ler tarafından "Ev Arkadaşı Yolda" ya iletilen veya "Portal" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme ve bu içeriklerin internet üzerinden yayınlanmasının veya bu içeriklerin teşhirinin hukuka aykırı bir durum oluşturmamasını sağlamakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
5.1.5.
"Üye"ler, "Ev Arkadaşı Yolda" nın yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.
5.1.6.
"Ev Arkadaşı Yolda" nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Portal"ı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Portal" üzerinde işlem yapabilirler. "Üye"lerin, "Portal" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Üye", "Ev Arkadaşı Yolda" nın, başka üyelerin, kullanıcıların ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Portal" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen ?İçerik?leri "Portal" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "Ev Arkadaşı Yolda" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Üye"nin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Portal" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı "Ev Arkadaşı Yolda" doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.1.7.
"Ev Arkadaşı Yolda", ?Portal? üzerinde yer alan ilanlar ve "Ev Arkadaşı Yolda Arayüzü" ile ilgili olarak ?Kullanıcı?ların sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve "Ev Arkadaşı Yolda Arayüzü"nü kullanmasına izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ve/veya herhangi bir tür bilgiye ulaşılmaya çalışılması, bunların kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, "Ev Arkadaşı Yolda" üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere her türlü fiilin işlenmesine "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Buna rağmen "Ev Arkadaşı Yolda Veritabanı"nın işbu maddede belirtilen izin verilen kapsam dışında kullanılması hukuka aykırı olup; "Ev Arkadaşı Yolda" nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
5.1.8.
"Ev Arkadaşı Yolda Veritabanı" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen "Ev Arkadaşı Yolda"nın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.
5.1.9.
"Portal"da "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı "Ev Arkadaşı Yolda?nın, "Ev Arkadaşı Yolda" çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. "Ev Arkadaşı Yolda", "Üye"ler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
5.1.10.
"Üye", ?Portal? üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerle ilgili olarak, reklam veren, satıcı, vergi mükellefi veya benzeri sıfatlarla ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu önlem ve prosedürlerle ilgili "Ev Arkadaşı Yolda" nın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmadığını, işbu madde içerisinde belirtilen kapsamda önlem ve prosedürlerin yerine getirilmemesi sonucunu doğuracak tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer ?Üye"lerin, "Ev Arkadaşı Yolda" nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.1.11.
"Üye", ? Portal? üzerinde gerçekleştirdiği işlemler, yaptığı mesajlaşmalar, oluşturduğu ilanlar ve/veya profiller ve girdiği bilgilerle ilgili olarak, tüm bu işlemlerde ev arkadaşı ve/veya ev/oda bulmaya, oda ve/veya ev kiralamaya yönelik, sitenin amacına paralel olarak hareket edeceğini, bunları yaparken toplumsal ahlaka aykırı dil kullanmayacağını, diğer üye ve kullanıcıları cinsel amaçlar başta olmak üzere farklı amaçlar için kullanmayacağını, diğer üye ve kullanıcıları rahatsız etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda sorumluluk sadece ?üye?ye ait olup, "Ev Arkadaşı Yolda" herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
5.2. "Ev Arkadaşı Yolda" nın Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1.
"Ev Arkadaşı Yolda", işbu sözleşmede bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yerine getirmeyi, işbu sözleşme kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için işbu sözleşmenin 4.maddesi ile belirlenen hükümler saklı kalmak şartıyla gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; "Ev Arkadaşı Yolda" her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu sözleşme ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.
5.2.2.
"Ev Arkadaşı Yolda", "Portal"da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; "Üye"lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri tüm "Portal" kullanıcıları da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. "Ev Arkadaşı Yolda", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. "Üye"ler, "Ev Arkadaşı Yolda" nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından yapabilir. "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.
5.2.3.
"Portal" üzerinden, "Ev Arkadaşı Yolda" nın kendi kontrolünde olmayan satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link'ler "Üye"ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "Portal" üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "Ev Arkadaşı Yolda" nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2.4.
"Ev Arkadaşı Yolda", "Portal"da yer alan "Üye"lerin yükledikleri içerikleri veya üyeliğe ilişkin "Üye" bilgilerini, "Üye"nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.
5.2.5.
"Ev Arkadaşı Yolda", "Portal"ın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, sözleşme koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri her zaman kontrol edebilir istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; "Ev Arkadaşı Yolda" bu mesaj ve içeriği giren "Üye"nin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir.
5.2.6.
"Ev Arkadaşı Yolda", 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında ve bu Kanun doğrultusunda Telekomünikasyon Kurumu İletişim Başkanlığı?nın 16.06.2008 tarih ve 581 Belge nolu yazısı ile "Yer Sağlayıcı" olarak faaliyet göstermektedir.
5.2.7.
"Ev Arkadaşı Yolda" hiçbir şekilde ilan sahiplerinin istediği kriterlere uyan bir ?üye? bulacağını taahhüt etmez. Ev arkadaşı veya oda arayanların ?portal? üzerinden kendi kriterlerine uyan bir ?üye? bulmaları tamamen kendi sorumluluklarındadır. ?Portal? üzerinden iletişime geçip aynı evde yaşamaya karar veren ?üye?lerin arasında doğabilecek herhangi bir anlaşmazlıktan "Ev Arkadaşı Yolda" sorumlu tutulamaz. Herhangi bir olası ev arkadaşının hangi karakterde ve kriterlerde olması gerektiği tamamen ?üye?nin sorumluluğu altındadır.
5.2.8.
"Ev Arkadaşı Yolda" ?üye?ler tarafından girilen bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmez. Doğru olmayan bilgilerle oluşturulan ve / veya sahte bir kimlik üzerinden yaratılan ?üye?lik profillerinden ve/veya ilanlarından dolayı doğabilecek anlaşmazlıklardan dolayı "Ev Arkadaşı Yolda" hiçbir sorumluluk kabul etmez.
5.2.9.
Ad - soyad, telefon, adres, sosyal medya hesapları, iletişim ve benzeri bilgilerin ?üye?lerle paylaşılması takdirinde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan ya da anlaşmazlıklardan "Ev Arkadaşı Yolda" sorumlu tutulamaz.
6. "Ev Arkadaşı Yolda"Hizmetleri ve Kullanım Koşulları
6.1."Ev Arkadaşı Yolda" Genel Hizmet Koşulları
6.1.1.
"Ev Arkadaşı Yolda" "Portal"da, işbu sözleşme ile kapsamı ve kullanım koşulları belirlenen "hizmet"leri "Üye"lere sağlayacaktır. "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından verilen hizmetlerin temel hedefleri;
6.1.2.
?Üye?lerin ?portal? üzerinden yaptıkları aramalar neticesinde, girdikleri kriterlere uygun ev,oda ve ev arkadaşı ilanlarını/profillerini onlara sunmak, ev arkadaşı ve kiralayacak ev/oda arayanların ilanlarını görünür kılmak,
6.1.3.
Aksi belirtilmedikçe "Ev Arkadaşı Yolda" nın amacı, Türkiye?de ev arkadaşı arayan ve/veya oda/ev kiralamak isteyen ?üye?lerin bu arama süreçlerini kolaylaştıran bir platform yaratmaktır.
6.1.4.
?Üye"lerin hukuken üzerinde tasarruf yetkisi bulunan mal ve hizmetleri belli bir bedel karşılığında ilgili kişiler tarafından kiralanması gibi hukuki işlemlere konu olabilecek şekilde "Üye"nin "Ev Arkadaşı Yolda Üye Hesabı" üzerinden yükleyeceği içeriklerin "Site" üzerinden "Üye"nin seçtiği tarzda ilan şeklinde gösterilmesi yoluyla pazarlamasının, tanıtımının ve reklamının yapılması. İlgili hukuki işleme tabi hizmetlerin herhangi bir şekilde ve koşulda usule uygun olmaması durumunda "Ev Arkadaşı Yolda" herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.
6.2. "Ev Arkadaşı Yolda" İlan Hizmetleri
6.2.1.
"Üye", "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" üzerinden "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından belirlenen "İlan Programları"na göre "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" içerisindeki arayüzleri kullanarak ilanlarını oluşturacak ve "Ev Arkadaşı Yolda Veritabanı?na yükleyecektir.
6.2.2.
"Ev Arkadaşı Yolda","İlan Programları?nı "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" üzerinden açıkladığı koşullar çerçevesinde "Üye"nin seçimine sunmayı ve "Üye"nin seçim yaptığı ve talepte bulunduğu "İlan Programı"na ilişkin "Üye"nin talep ve seçimlerini değerlendirmeyi, sorun teşkil edecek herhangi bir durum olmaması durumunda ilgili "İlan Programı"na göre "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" içerisinde yapmış olduğu açıklamalar çerçevesinde "Üye"nin ilanını/ilanlarını yayınlar.
6.2.3.
"Ev Arkadaşı Yolda", "Üye" tarafından "Ev Arkadaşı Yolda Üye Hesabı" üzerinden yapılan seçimler doğrultusunda "İlan Programı"na uygun olarak "Üye" tarafından oluşturulan ilan/ilanları değerlendirmeye alacak; bahsi geçen ilanları "İlan Programı"nda belirtilen şekilde "Portal"da yayınlanmasını kabul veya reddecektir. "Ev Arkadaşı Yolda", "Üye" tarafından "İlan Program"larına uygun olarak oluşturduğu ilanının yayınlanması talebini değerlendirmesine yönelik kriterleri, koşulları ve süreleri serbestçe tayin ve tespit ederek bu kriter ve koşulları ?Portal?da yayınlayacaktır.
6.2.4.
"Ev Arkadaşı Yolda", ?Portal?da yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve ?Portal?da yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 4.3 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. "Ev Arkadaşı Yolda" bahsi geçen duruma ilişkin "Üye"ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde "Üye"de ilgili "İlan Programı" için ödemiş olduğu bedelin iadesini "Ev Arkadaşı Yolda" dan talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.5.
"Ev Arkadaşı Yolda", "Üye"nin profilinin ve/veya ilanlarının ve bunlar içerisindeki bilgi, metin, resim ve içeriklerin başka sitelerde, arama motorlarında ve "Ev Arkadaşı Yolda" ilan ve reklamlarında görüntülenebilmesi için üçüncü kişilerle anlaşma yapabilir. "Üye", bu konuda "Ev Arkadaşı Yolda"ya yetki verdiğini işbu sözleşmede açıklıkla beyan ve kabul etmektedir.
6.2.6.
"Üye", "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" üzerinden başta "İlan Program"larına ilişkin seçimleri olmak üzere "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" içerisinde gerçekleştirdiği bilcümle seçime ilişkin yapmış olduğu her türlü işlemin ve talebin kendisini gayrikabili rücu olarak bağladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.7.
"Üye", "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" üzerinden yaptığı her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu; burada gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def?i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def?i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.8.
"Üye", "Portal"da yayınlayacağı ilanlarda karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı her türlü fiili gerçekleştirmeyeceğini, "Portal"ın altyapısını gerekçesiz ya da aşırı derecede yük getirecek girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, yüz kızartıcı, pornografik veya ahlaka aykırı içerikli metinlerin ve görsellerin "Portal"da yayınlanacak profil, ilan ve/veya reklamlarda yer almasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.9.
"Üye", "Portal"da yayınlattığı ilanlarda gerçek, doğru ve hukuka uygun bilgilerle tanıtım yapacaktır. "Üye"nin hukuken üzerinde ilanında belirttiği şekilde tasarruf yetkisi olmayan mal ve hizmetlere ilişkin ilan vermesi yasaktır. Bu kapsamda ilan veren "Üye"ler için "Ev Arkadaşı Yolda", "Üye"ye herhangi bir ihtarda bulunmaya gerek olmadan "Üye"liğini askıya alabilir, "Üye"likten çıkarabilir, "Üye"likten geçici bir süre uzaklaştırabilir, işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak fesh edebilir.
6.2.10.
"Üye", hassaten tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı ilan vermeyeceğini ve ilanlarında bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2.11.
"Üye", farklı bir kullanıcı adı kullanmak suretiyle birden fazla "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" açmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple "Üye"likten çıkarılan, "Üye"liği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar ?Portal?a girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesabı" açtığının, "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından tespit edilmesi halinde, "Ev Arkadaşı Yolda" nın, bu kişinin tüm "Ev Arkadaşı Yolda Üyelik Hesapları"nı, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir geri ödeme yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.
6.3. Ek Hizmetler
"Üye"ler, yukarıda sayılan temel "hizmet"lere ek olarak "Portal"dan duyurulan ve kullanım koşulları ?Portal?ın ilgili kısımlarında belirtilen "hizmet"lerden, eğer ilgili hizmet için bir ücret öngörülmüşse belirtilen ücreti ödeyerek yararlanabilirler. "Üye"ler "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından işbu madde kapsamında tanımlanan ve "Portal"ın ilgili bölümünde duyurulan hizmetlere ilişkin "Portal"ın ilgili bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesindeki yükümlülüklere uyacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
7. Gizlilik Politikası
"Ev Arkadaşı Yolda", "Portal"da "Üye"lerle ilgili bilgileri işbu sözleşme ve işbu sözleşmenin EK-1 bölümünde yer alan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik Politikası kapsamında kullanabilir. ?"Ev Arkadaşı Yolda" "Üye"lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası?nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.
8. Diğer Hükümler
8.1. Fikri Mülkiyet Hakları
Bu "Portal" dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak üyeler tarafından sağlanan bilgiler ve bu "Portal"ın (sınırlı olmamak kaydıyla "EV ARKADAŞI YOLDA VERİTABANI", "EV ARKADAŞI YOLDA ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "Ev Arkadaşı Yolda" nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "Ev Arkadaşı Yolda" ya ait ve/veya "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "Üye"ler, "Ev Arkadaşı Yolda" hizmetlerini, "Ev Arkadaşı Yolda" bilgilerini ve "Ev Arkadaşı Yolda"nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "Ev Arkadaşı Yolda" nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "Ev Arkadaşı Yolda" nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dâhilinde "Ev Arkadaşı Yolda" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "Ev Arkadaşı Yolda"; "Ev Arkadaşı Yolda" hizmetleri, "Ev Arkadaşı Yolda" bilgileri, "Ev Arkadaşı Yolda" telif haklarına tabi çalışmaları, "Ev Arkadaşı Yolda" ticari markaları, "Ev Arkadaşı Yolda" ticari görünümü veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.
8.2. Sözleşme Değişiklikleri
"Ev Arkadaşı Yolda", tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda "Portal"da ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, "Üye"nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
8.3. Mücbir Sebepler
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "Ev Arkadaşı Yolda" işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "Ev Arkadaşı Yolda" için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "Ev Arkadaşı Yolda" dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ?Ev Arkadaşı Yolda?nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
8.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
8.5. "Ev Arkadaşı Yolda"Kayıtlarının Geçerliliği
"Üye", işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "Ev Arkadaşı Yolda" nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini"Ev Arkadaşı Yolda"yı yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HUMK 287. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.6. Yürürlük
İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden (Hepsi birlikte sözleşme olarak anılacaktır) "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

İlan Ver